F-nestje

Fryslân nestje

'Blomke' ♀

Bliid Pompeblêdsje of Vorkosmia

Geboren om 09:01u

Geboortegewicht: 208gr.


Blomke heet nu Poppy en woont in Canada.

'Gurbe' ♂

Grutske Seepappegaai of Vorkosmia

Geboren om 09:20u

Geboortegewicht: 204gr.


Gurbe heet nu Buddy en woont in Duitsland,